TEZAS, spol. s r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, 046 - 542 28 11, tezas@tezas.sk

 

Zelený bod

 


Kontakty  
Úsek Zodpovedný vedúci Telefón Mobil E-mail
Odvoz kmomunálneho
odpadu, doprava
Jozef Žilla 542 38 73 0917 673 041 doprava@tezas.sk
Separovaný zber Eva Kompaníková 542 22 20 0905 752 030 zelinka@tezas.sk
Zberný dvor Róbert Varinský   0905 741 262  mtz@tezas.sk
Pohrebníctvo,
správa cintorínov
Jana Straková 542 49 98
542 47 67
0917 673 044
Non-stop 0903 249 981
strakova@tezas.sk
Útulok - Ukrniská Eva Kompaníková 542 22 20 0917 673 045 zelinka@tezas.sk
Tržnica Píly, Verejné WC,
kompostáreň
Jana Straková 542 28 53 0917 673 044 strakova@tezas.sk


Identifikačné údaje firmy:

obchodné meno: TEZAS, spol. s r. o.
sídlo, miesto podnikania: 971 01 Prievidza, ul. Garážová 1
právna forma právnickej osoby: spoločnosť s ručením obmedzeným
identifikačné číslo: 36 011 185
IČ DPH : SK2020469748
zapísaní v Obchodnom registri SR : OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 3521/R
Bankové spojenie : Unicredit Bank Slovakia, a.s., pobočka Prievidza, číslo účtu : 6606263005/1111

 

 


Zelená linka

046 - 5423873

 

TEZAS, spol. s r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, 046 - 542 28 11, tezas@tezas.sk .:. © 2007-2013 TK