TEZAS, spol. s r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, 046 - 542 28 11, tezas@tezas.sk

 

Zelený bod

 


Aktuálne informácie
Tabuľky a aktuality

 
2.4.2013 » Vyjadrenie spoločnosti TEZAS, spol. s.r.o. k riešeniu mimoriadneho zhoršenia vôd zo dňa 22.03.2013
 

Záväzné limity separácie druhotných surovín v tonách
 Komodita rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 Kumulatívne
množstvá
 Papier 160 170 180 190 200 900
 Plasty 150 190 230 260 300 1130
 Sklo 230 240 250 260 270 1250
 Kompozitné matererály 9 13 20 30 40 112
 Kovové obaly 25 30 30 36 40 161

Vyseparované množstvá v tonách ku dňu: 20.2.2013
 Komodita rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 Kumulatívne
množstvá
 Papier 135.41 386.91 553.700 432.16 356.886 1865.066
 Plasty 167.389 268.904 312.480 297.62 278.426 1324.819
 Sklo 623.96 672.34 736.49 764.78 701.293 3498.863
 Kompozitné matererály 5.84 16.82 26.260 34.44 87.756 171.116
 Kovové obaly 2.632 8.451 9.710 10.36 8.969 40.122
[Správca]


7.3.2013 » Informácia

Informácia o získaných finančných prostriedkoch za odpredaj druhotných surovín
za rok 2012 bolo len z územia mesta Prievidza (bez 13 obcí) vyseparované:

Komodita odovzdané (t) tržba (€)
papier 349,877 t 10 532,93 €
plasty 196,488 t 45 626,51 €
sklo 527,249 t 10 730,31 €
kovové obaly 8,821 t 1 657,88 €
kovy 9,34 t 1 783,15 €

Spolu: 1 091,775 t 70 330,78 €

Uvedené finančné prostriedky získané z odpredaja vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu za rok 2012 boli poukázané na účet mesta Prievidza dňa 31.1.2013

 
 
05.03.2012 » Informácia

Informácia o získaných finančných prostriedkoch za odpredaj druhotných surovín
Za rok 2011 bolo len z územia mesta Prievidza (bez 13 obcí) vyseparované:

Komodita odovzdané (t) tržba (€)
papier 412,955 t 19 693,37 €
plasty 204,475 t 55 095,45 €
sklo 576,960 t 13 537,81 €
kovové obaly 9,744 t 1 598,30 €
kovy 17,360 t 2 966,90 €

Spolu: 1 634,449 t 92 891,83 €

Uvedené finančné prostriedky získané z odpredaja vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu za rok 2011 boli poukázané na účet mesta Prievidza dňa 30.1.2012.

 
 
24.03.2011 » Informácia

Informácia o získaných finančných prostriedkoch za odpredaj druhotných surovín
Za rok 2010 bolo len z územia mesta Prievidza (bez 13 obcí) vyseparované:

Komodita        odovzdané (t)        tržba (€)
papier                539,870 t        9 568,53 €
plasty                242,211 t       35 196,31 €
sklo                   582,906 t       13 795,75 €
kovové obaly          9,526 t           996,06 €
kompozitné obaly   26,260 t              0,00 €

Spolu:             1 400,773 t       59 556,65 €

 
 
29.04.2010 » Zberný dvor - zmena prevádzkovej doby

Upozorňujeme občanov Prievidze, že v dňoch 01.05. 2010 a 08.05. 2010 bude zberný dvor a kompostáreň z dôvodu štátneho sviatku zatvorený.
Vedenie spoločnosti.

 
 
26.02.2010 » Investičné náklady na zavedenie projektu separácie

Na zavedenie projektu separovaného zberu boli vynaložené finančné prostriedky:
1. Dotácia z Recyklačného fondu v r. 2007 a 2008 vo výške 8,6 mil. Sk na nákup triediacej linky, zberového vozidla separovaných komodít a nákup zberných nádob.
2. Investície mesta Prievidza v r.2008 a 2009 vo výške 76 370€ - nákup nádob na separovaný zber, 445 714€ - nákup vysokozdvižného vozíka, mostovej váhy, opláštenie triediacej linky, nákup vynášacieho dopravníka na dvojkomorový lis, vybudovanie odstavných plôch pod kontajnery a nákup plastových vriec na separovaný zber v IBV zástavbe. Na informačno osvetovú činnosť separovaného zberu komunálnych odpadov boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 12 323€.

 
 
23.02. 2010 » Triedenie druhotných surovín

Vážení spoluobčania,
mesto Prievidza v spolupráci s našou spoločnosťou a s ďalšími 13 obcami v okrese (Cigeľ, Sebedražie, Koš, Opatovce, Kocurany, Kanianka, Poruba, Lazany, Nedožery-Brezany, Pravenec, Tužina, Kľačno a Chvojnica )začalo v roku 2008 realizovať projekt Zavedenie a rozšírenie separovaného zberu komunalného odpadu v regióne Hornej Nitry. Projekt je rozvrhnutý na obdobie 5 rokov. V tabuľke č.1 sú Recyklačným fondom stanovené záväzné limity množstiev jednotlivých komodít, ktoré sme povinní naplniť. V tabuľke č.2 uvádzame priebežné plnenie záväzných limitov k určitému dátumu.
Našou ambíciou je pravidelne Vás informovať o stave plnenia projektu, o novinkách v odpadovom hospodárstve v oblasti legislatívy, spracovania druhotných surovín, nových technológiach a v neposlednom rade v reagovaní na Vaše pripomienky, návrhy, či zaujímavé postrehy, ktoré nám pomôžu zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb.

 
 
18.02.2010 » Aktuálne informácie - Tezas Prievidza

TEZAS, spol. s r.o.
Garážová 1
971 01 Prievidza
046 - 542 28 11
tezas@tezas.sk

 
 
 
 


Zelená linka

046 - 5423873

 

TEZAS, spol. s r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, 046 - 542 28 11, tezas@tezas.sk .:. © 2007-2013 TK